ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMAČNÁ DOLOŽKA GDPR

(1.) Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť IDEA OPTICA  sp. z o.o. sp.k., so sídlom ul. Turawska 14A, 46-022 Zawada (číslo zápisu v OR: 0000549312, DIČ: 8943060793, IČO:361082449)(ďalej len “Správca”).

(2) Správcu môžete kontaktovať e-mailom na adrese: bok@ideaoptica.pl.

(3.) Prevádzkovateľ môže spracúvať vaše osobné údaje, ak je to potrebné na to, aby ste mohli používať webovú stránku www.mocoa.pl.

(4.) Vaše osobné údaje sa spracúvajú na základe Vášho súhlasu a sú potrebné na to, aby ste mohli využívať všetky funkcie webovej stránky, najmä: prezeranie katalógu produktov na webovej stránke, odoslanie kontaktného formulára, registračného formulára a formulára na podávanie sťažností a poskytnutie našej odpovede.

(5.) Spracovanie údajov, ktoré uvediete v kontaktnom formulári, registrácii a sťažnosti sú za účelom:

  1. komunikácie s Vami v súvislosti so správou zaslanou prostredníctvom Kontaktného formulára, Registrácie a Sťažnosti – na základe oprávneného záujmu, ktorý realizuje Správca – čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “GDPR”); oprávneným záujmom Správcu je kontaktovať Vás;
  2. poskytnutia online prístupu a prehľadávania katalógu produktov;
  3. uchovávania dokumentov, vedenia štatistík a prípadného uplatňovania nárokov alebo obhajoby proti nárokom – základom takéhoto spracúvania je nevyhnutnosť spracúvania údajov na účely oprávnených záujmov správcu – článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR; oprávnenými záujmami Správcu sú uchovávanie dokumentov, vedenie štatistík, uplatňovanie nárokov alebo obhajoba proti nárokom.

(6.) Vaše osobné údaje sa budú spracúvať po dobu nevyhnutnú na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú, alebo kým nevznesiete námietku, ak je základom spracúvania oprávnený záujem Správcu, alebo neodvoláte svoj súhlas, ak je základom spracúvania váš súhlas. Potom ich bude môcť Správca uchovávať až do premlčania prípadných nárokov alebo do zániku povinnosti uchovávať údaje vyplývajúcej z právnych predpisov.

(7.) Vaše údaje môžu byť spracované prostredníctvom subdodávateľov Správcu – ide o subjekty, ktorých služby Správca využíva pri plnení svojich povinností.

(8) Vaše osobné údaje sa vždy spracúvajú s použitím vhodných opatrení na ochranu a bezpečnosť osobných údajov.

  1. Máte právo na:
  1. Prístup k Vašim osobným údajom a právo požadovať ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracovania;
  2. prenesenie Vašich osobných údajov;
  3. odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov – v rozsahu, v akom je spracúvanie vašich osobných údajov založené na súhlase (odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním);
  4. namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov – v rozsahu, v akom je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na oprávnenom záujme Správcu;
  5. podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý sa zaoberá ochranou osobných údajov (predseda Úradu na ochranu osobných údajov), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich údajov je v rozpore s nariadením GDPR.

(10.) Ak chcete uplatniť vyššie uvedené práva uvedené v odseku 9 písm. a) až d), obráťte sa na Správcu.

(11.) Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné.

(12.) Správca stránky používa súbory Cookies, dáta počítačového charakteru, najmä textové súbory, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia používateľa webovej stránky www.mocoa.pl. Súbory Cookies používané Správcom sú pre zariadenie používateľa bezpečné.

(13.) Súhlas so spracovaním súborov Cookies sa udeľuje použitím tlačidla, ktoré obsahuje vyhlásenie o súhlase so spracovaním súborov Cookies alebo potvrdenie, že ste si prečítali jeho podmienky. Tento súhlas môžete kedykoľvek bezplatne odvolať a je opísaný v časti o správe súborov Cookies.

(14.) Používanie súborov Cookies je definované právnymi predpismi. Spracovanie prebieha na základe článku 173 a článku 174 zákona zo 16. júla 2004. Zákon o telekomunikáciách.

(15.) Používateľ môže samostatne a kedykoľvek zmeniť nastavenia týkajúce sa súborov Cookies, pričom určí podmienky ich ukladania a prístupu k nim prostredníctvom súborov Cookies do zariadenia používateľa. Používateľ môže zmeniť nastavenia uvedené v predchádzajúcej vete pomocou nastavení internetového prehliadača alebo konfiguráciou služby.

Tieto nastavenia môžete zmeniť najmä tak, že zablokujete automatické spracovanie súborov Cookies v nastaveniach Vášho webového prehliadača alebo budete informovať o každom umiestnení súborov Cookies do Vášho zariadenia.

 Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch používania súborov Cookies sú k dispozícii v nastaveniach softvéru (webového prehliadača).

(16.) Obmedzenie používania súborov Cookies môže ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webovej stránke https://www.mocoa.pl.

(17.) Akékoľvek zmeny zásad ochrany osobných údajov a informačnej doložky budú zverejnené na webovej stránke www.mocoa.pl.”